urbanisticko-
architektonická
soutěž:
žofinka,
ostrava

urbanisticko-architektonická soutěž: žofinka, ostrava

místo

Žofinka je dnes relativně izolovaným brownfieldem s rozlohou cca 20 ha, který leží na levém břehu Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice při železniční trati z Ostravy do Frýdku-Místku. Území dala jméno bývalá Žofinská huť, která ležela v místě Nové Karoliny. Dnešní brownfield sloužil huti jako halda pro ukládání vysokopecní strusky, lokalita byla rovněž z části zastavěna dělnickými domky.

Toto území však má potenciál stát se novou ostravskou čtvrtí, která se spolu se sousedními rozvojovými lokalitami Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice stane plnohodnotnou součástí města. Rozvojem Žofinky rovněž dojde k propojení historického centra Ostravy s Vítkovicemi.

soutěž

Návrh nové čtvrti bude hledán v urbanisticko-architektonické soutěži, kterou připravuje vlastník území, společnost Pod Žofinkou Holding a.s., ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a dalšími hlavními aktéry v území.

Cílem soutěže je najít optimální urbanistické řešené nové čtvrti a jejího začlenění do organismu města, ale i nejlepší architektonický návrh první etapy rozvoje Žofinky. Soutěž naváže na změnu územního plánu, která v území zakotvila páteřní komunikační systém a stanovila základní regulaci zástavby.

S vítězem soutěže bude společnost Pod Žofinkou Holding a.s. jednat o zpracování územní studie pro celé řešené území a o přípravě projektu pro realizaci 1. etapy rozvoje Žofinky.

příprava
soutěže
vyhlášení
soutěže
výběr účastníků
soutěžního workshopu
1. fáze soutěže 2. fáze soutěže
a výběr vítěze
duben–červen
2024
červen
2024
září 2024 1. soutěžní
workshop
2. soutěžní
workshop
3. soutěžní
workshop
říjen 2024 prosinec 2024 březen/duben 2025
příprava soutěže duben–červen 2024
vyhlášení soutěže červen 2024
výběr účastníků
soutěžního workshopu
září 2024
1. fáze soutěže 1. soutěžní workshop
říjen 2024
2. soutěžní workshop
prosinec 2024
2. fáze soutěže a výběr vítěze 3. soutěžní workshop
březen/duben 2025

Typ soutěže

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

  • soutěžní workshop je neanonymní – soutěžní porota, tedy i zadavatelé a zástupci města Ostrava povedou se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • jedná se o užší soutěž – porota vybere na základě přihlášky do soutěže asi 5–7 účastníků;
  • soutěž je dvoufázová – v 1. fázi připraví účastníci koncept, který ve 2. fázi rozpracují 3–4 týmy do podrobnějšího návrhu.

Zadavatel

Společnost Pod Žofinkou Holding a.s. je jako většinový vlastník pozemků zadavatelem soutěže. Záměrem společnosti je v řešeném území realizovat novou čtvrť s vlastní identitou, která se stane nedílnou součástí Ostravy. Žofinka kromě bydlení nabídne také adekvátní občanskou vybavenost, obchody, služby a nová pracovní místa. Zadavatel má v plánu zahájit práce na rozvoji území v roce 2027, přestože si je vědom, že jde o dlouhodobý proces.

Statutární město Ostrava

Město Ostrava bude investorem klíčové dopravní infrastruktury, která propojí centrum Ostravy přes Žofinku, Dolní oblast Vítkovic s centrem Vítkovic. I proto je město Ostrava, společně s dalšími hlavními aktéry, intenzivně zapojeno do přípravy rámcového zadání soutěže. Zástupci města budou rovněž součástí závislé části poroty a budou se tak podílet na výběru vítězného návrhu.

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost ONplan, koordinuje přípravu zadání soutěže, zapojení veřejnosti a hlavních aktérů do přípravy soutěže a organizuje a administruje samotnou soutěž.

Řešené a zájmové území

Pro soutěž je lokalita rozdělena na tři zóny: řešené území, zájmové území a širší zájmové území. Pro každou zónu je pak stanoveno jiné zadání a jiná míra podrobnosti návrhu.

Řešené území - Po soutěžících se v tomto území požaduje především řešení struktury, objemů a charakteru zástavby, celkový návrh dopravního řešení, koordinace všech módů dopravy a návrh základní kostry veřejných prostranství, včetně řešení modro-zelené infrastruktury. Vítězný návrh bude rozpracován do územní studie s regulačními prvky a zároveň bude podkladem pro navazující projektovou přípravu revitalizace území.

Zájmové území - Soutěžící v něm navrhnou především základní principy urbanistické struktury území a urbánní návaznosti při zohlednění existujících záměrů v území. Zásadní součástí řešení bude posílení prostupnosti území, pěších, cyklistických a dalších dopravních vazeb. Návrh v této zóně se stane podkladem pro koordinovaný rozvoj a rozhodování samosprávy o možnostech případné revitalizace navazujících území.

Širší zájmové území - Toto území není vymezeno prostorově, ale tematicky. V rámci širšího zájmového území bude řešeno především propojení Žofinky s Moravskou Ostravou, Dolní oblastí Vítkovice, Novou Karolinou a pravým břehem Ostravice. Nosným tématem bude především posílení pěších, cyklistických a dalších vazeb řešeného území na širší okolí. Soutěžní návrhy budou v této zóně ideovým námětem pro řešení propojení Ostravy s rozvojovými plochami podél Ostravice.

Mapa řešeného území

zapojení veřejnosti a hlavních aktérů v území

Výsledky soutěže může veřejnost ovlivnit jak v rámci přípravy podkladů soutěže v červnu 2024, tak i během 2. fáze soutěže na jaře 2025, kdy proběhne konzultace vybraných soutěžních návrhů.

příprava soutěže
zapojení veřejnosti do přípravy podkladů soutěže
červen
2024
2. fáze soutěže a výstava soutěžních návrhů
konzultace vybraných soutěžních návrhů
jaro
2025
příprava soutěže
zapojení veřejnosti do přípravy podkladů soutěže
červen
2024
2. fáze soutěže a výstava soutěžních návrhů
konzultace vybraných soutěžních návrhů
jaro
2025

Zapojte se do přípravy soutěže!

Následující informace shrnují, jak se veřejnost může zapojit v průběhu června před vyhlášením soutěže.

Prohlédněte si výstavní panely

Od 4. do 21. června budou v ulici Jantarová u Fora Nová Karolina umístěny výstavní panely, na kterých bude možné se seznámit s připravovanou soutěží, rámcovým zadáním soutěže i s historií Žofinky.

Vyplňte online dotazník s mapou

Podělte se s námi o Vaše hodnocení současného stavu území Žofinky vyplněním on-line dotazníku s mapou od 4. do 21. června. Vaše komentáře budou jedním z podkladů, které předáme účastníkům soutěže.

Vaše komentáře budou shrnuty jedním z podkladů, které předáme účastníkům soutěže.

Přijďte na diskuzi

Přijďte 6. června od 18:00 do MAPPA Ostrava (Nádražní 942/17, Ostrava) na odbornou diskuzi a seznamte se s historií Žofinky, diskutujte o vizi města i vlastníků pozemků. ONplan na diskuzi shrne i zásady tvorby udržitelných čtvrtí pro 21. století, které připravil společně s urbanisty z ETH Zurich.

Zúčastněte se komentované procházky

Využijte jedinečné možnosti seznámit se s historií území, poslechnout si příběh Žofinské huti, která dala území jméno, a podívat se i do míst, která jsou jinak zatím nepřístupná. Prohlídky povede odborník na historii místa Radek Míšanec z Národního památkového ústavu.

Procházky proběhnou v termínech 4. června od 17:30 a 6. června od 16:00. Na procházky se můžete registrovat zde

Staňte se členem konzultační skupiny

Členem konzultační skupiny se může stát každý občan, který má zájem zapojit se do konzultace rámcového zadání soutěže. Pokud se chcete stát členem/členkou konzultační skupiny, napište na soutez@zofinka.cz a my se Vám ozveme ohledně možnosti zapojení.

kontakt

Dorotea Dlesková, ONplan, +420 251 642 515 soutez@zofinka.cz